1-مراجع دريايي ايران و جهان كدامست؟

-- PMO: مرجع دريائي ايران - سازمان بنادر و دريانوردي با اهداف حفظ و ارتقاء ايمني و بهداشت و امنيت دريائي، حفاظت
از محيط زيست درياها، توسعه صنايع دريائي كشور، توسعه كسب و كار دريائي و كنترل كشتيهاي تحت پرچم و خارجي
در آبهاي سرزمين جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
ساير سازمانهاي بين‌المللي مرتبط با دريا و دريانوردان عبارتند از:
- IMO : سازمان بين المللي دريانوردي
- ITJ : سازمان بين‌المللي مخابرات
- WHO : سازمان بهداشت جهاني
- FAO : سازمان بين‌المللي غذا و كشاورزي
- IHO : سازمان هيدروگرافي جهاني
- ILO : سازمان جهاني كار
- IALA : سازمان جهاني چراغهاي دريائي
- CEP : (Casp.Env.Prog)سازمان حفظ محيط زيست درياي خزر
- ROMPE (Reg.Org. for Prev. of Mar. Env.) : سازمان منطقه‌اي جلوگيري و حفظ محيط زيست دريايي
- MEMAC (Marine Emergency.Mutual Aid Cent.) مركز كمكهاي اضطراري دريايي


2-کشتی جهت تردد در آبهای بین المللی به چه گواهینامه هایی احتیاج دارد؟

-گواهی نامه ثبت کشتی که مشخص کننده پرچم شناور است
گواهینامه های قانونی که بر اساس کنوانسیونهایی است که کشور صاحب پرچم به آنها پیوسته است.
گواهینامه کلاس
4- بیمه نامه P & I


3-كتب دريايي بر روي شناورها كدامند؟

-كتاب ليست چراغهاي دريايي
- علائم راديوئي دريايي
- جذر و مد
- Notice to Mariners
- دفتر ثبت و قايع دريانوردي پل فرماندهي و موتورخانه
- طرح مديريت جمع‌آوري زباله
- ثبت مواد زباله.


4-S.B.M (Shore Base Maintenance) را تعريف كنيد.

-گواهي تأييد تيم تعميراتي ساحلي شناور براي دستگاههاي راديوئي و الكترونيكي شناور- معمولاً اعتبار يكساله دارد.