دوره آموزشي ضميمه ششم كنوانسيون بين المللي مارپل و آئين نامه فني NOx برگزار شد

ضميمه ششم كنوانسيون بين المللي جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (مارپل) كه در ارتباط با پيشگيري از آلودگي هوا توسط ...

برگزاري دوره آموزشي بازرسي از انواع جرثقيل ها

با توجه به اهميت بازرسي اصولي و ايمن از جرثقيل ها به منظور ارتقا ايمني آنها، سلامت جرثقيل و اپراتور و... مؤسسه رده بندي آسيا جهت بازآموزي بازرسان شعب و دفتر مركزي ...