دوره آموزشي آشنائي با ساخت و بازرسي شناورهاي آلومينيومي در بندر بوشهر برگزار شد

واحد آموزش و تحقيقات مؤسسه ردهبندي آسيا با رويكرد ارتقاء دانش و آگاهي در زمينه سازههاي دريائي با همكاري اداره محترم ثبت و بازرسي شناورهاي استان بوشهر دوره يك روزه آشنائي با ساخت و بازرسي ...