موسسه رده بندي آسيا برگزار مي کند

کارگاه آموزشي

آشنايي با آيين نامه بين المللي مديريت ايمني شناور ها

مميزي داخلي بر اساس ISM Code
تشريح وظايف Designted Person Ashore (DPA)