کارگاه عملی کنوانسيون کار دريايی در بندر بوشهر برگزار شد

به نقل از واحد آموزش و تحقيقات مؤسسه رده بندي آسيا بر اساس اطلاع رساني قبلي مبني بر برگزاري سمينار يك روزه آشنائي با كنوانسيون كار دريائي با حضور مدرس رسمی سازمان جهانی کار (مهندس وافري)، جهت ارتقاء سطح آگاهي مالكين شناورها، شركتهاي راهبري و ...