دوره آموزشي ضميمه ششم كنوانسيون بين المللي مارپل و آئين نامه فني NOx برگزار شد

ضميمه ششم كنوانسيون بين المللي جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (مارپل) كه در ارتباط با پيشگيري از آلودگي هوا توسط ...

برگزاري دوره آموزشي كنوانسيون مديريت آب توازن كشتيها

با توجه به لازم الاجرا شدن كنوانسيون فوق الذكر از تاريخ 17/06/1396 بمنظور آشنايي و آمادگي هرچه بيشتر پرسنل مؤسسه رده بندي آسيا و ارائه خدمات مناسب و مفيد به مالكان كشتي ...