موسسه رده بندی آسیا برگزار می کند

:کارگاه آموزشی

آشنایی باآیین نامه بین المللی مدیریت ایمنی شناور (ISM Code)
ممیزی داخلی بر اساس ISM Code
تشریح وظایف Designated Person Ashore

:دوره آموزشی

بازرسی و ایمنی تجهیزات بندری