امضا قرارداد همکاری با موسسات رده بندی عضو آیاکس

:در راستای توانمندسازی و ارتقاء مؤسسات رده‌بندی

موسسه رده بندی آسیا موفق به امضاء قرارداد با شرکت های RINA ایتالیا ، BV فرانسه و DNV-gl شد