فناوري اطلاعات


تمامي فعاليتهاي رده بندي آسيا بر پايه كامپيوتر و ارتباط دفتر مركزي با مراكز بازرسي انجام مي شود. بدليل استفاده نرم افزارهاي قدرتمند مديريت امور مالي، اداري، آموزش و مهمتر از همه نرم افزارهاي رده بندي و بازرسي و صدور گواهينامه، رده بندي آسيا به جديدترين فناوري اطلاعات مجهز است. جهت برقراري امنيت اطلاعات در ارتباطات از طريق اينترنت و همچنين نرم افزارهاي مورد استفاده، اين بخش فعاليت چشمگيري داشته است.

همچنين بخش فناوري اطلاعات رده بندي آسيا با تكيه بر تجربه بالاي كارشناسان خود، آماده برآورده كردن نيازهاي ساير شركتهاي مرتبط در سريعترين زمان ممكن است.