کارگاه عملی کنوانسيون کار دريايی در بندر بوشهر برگزار شد
با توجه به لازم الاجرا شدن كنوانسيون فوق الذكر از تاريخ 17/06/1396 بمنظور آشنايي و آمادگي هرچه بيشتر پرسنل مؤسسه رده بندي آسيا و ارائه خدمات مناسب و مفيد به مالكان كشتي در راستاي اجراي هر چه دقيقتر اين كنوانسيون، دوره آموزشي 2 روزه كنوانسيون مديريت آب توازن كشتيها از تاريخ 11/04/96 لغايت 12/04/96 به همت واحد آموزش و تحقيقات آموزش موسسه و توسط آقاي دكتر اكبري آلاشتي برگزار شد. شايان ذكر است واحد آموزش و تحقيقات آمادگي خود را جهت برگزاري اين دوره براي مالكان كشتي، خدمه، سازمانها و ارگانهاي مرتبط اعلام مي دارد.