دوره آموزشي بازرسي از جوش سطح (1و2) (CWI)

 

با توجه به اهميت فرآيند جوشكاري در صنايع و بالاخص كشتي سازي و تعميرات كشتي كه بعضاً طول خطوط جوشكاري بسيار زياد است و بالقوه احتمال بروز خطر را افزايش مي دهد، بمنظور آشنايي هرچه بيشتر پرسنل مؤسسه رده بندي در ارتباط با نحوه بازرسي از جوش مطابق با استانداردهاي بين المللي، دوره بازرسي از جوش در دو سطح ذكر شده با همكاري شركت آريا آزمون صنعت در هشت جلسه و در روزهاي پنج شنبه و جمعه هر هفته و به مدت چهار هفته، شروع از تاريخ 12/12/1396 برگزار و با موفقيت انجام شد. در اين دوره آموزشي، استانداردهاي مورد استفاده در صنايع جوشكاري، تستهاي غير مخرب جوش، روشهاي جوشكاري، مباحث مربوط به ايمني جوشكاري، وظايف بازرس جوش، مواردي كه در قبل جوشكاري، حين جوشكاري و بعد از آن يك بازرس بايد بداند و... مطرح گرديد