برگزاري دوره آموزشي آشنايي با آئين نامه بين المللي مديريت ايمني كشتي (ISM Code) و مميزي داخلي در استان هرمزگان

 

بنا به درخواست اداره آموزش سازمان بنادر و دريانوردي استان هرمزگان، دوره آموزشي آشنايي با آئين نامه بين المللي مديريت ايمني كشتي (ISM Code) و نحوه مميزي داخلي مرتبط با آن، توسط واحد آموزش و تحقيقات مؤسسه رده بندي آسيا از تاريخ 01/11/96 لغايت 02/11/96 در اداره آموزش آن بندر برگزار گرديد و به شركت كنندگان در آن دوره آموزشي گواهينامه اعطا شد.