دوره آموزشي آشنائي با ساخت و بازرسي شناورهاي آلومينيومي در بندر بوشهر برگزار شد
واحد آموزش و تحقيقات مؤسسه ردهبندي آسيا با رويكرد ارتقاء دانش و آگاهي در زمينه سازههاي دريائي با همكاري اداره محترم ثبت و بازرسي شناورهاي استان بوشهر دوره يك روزه آشنائي با ساخت و بازرسي شناورهاي آلومينيمي را در تاريخ 1395/11/18 و در سالن آموزش اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر برگزار نمود. بنابر اظهارات مهندس رضازادگان مدير آموزش و تحقيقات، در اين دوره كارشناسان و مهندسان اداره ثبت و بازرسي شناورها، كارگاه هاي كشتي سازي، شركتهاي طراحي و ... حضور داشتند و هدف از برگزاري دوره افزايش سطح دانش و به روز رساني اطلاعات شركت كنندگان در اين باره بوده است. همچنين موسسه رده بندي آسيا آمادگي خود را جهت برگزاري اين دوره و دورههاي مشابه، در ساير بنادر كشور را اعلام مي دارد.