برگزاري دوره آموزشي بازرسي از انواع جرثقيل ها
با توجه به اهميت بازرسي اصولي و ايمن از جرثقيل ها به منظور ارتقا ايمني آنها، سلامت جرثقيل و اپراتور و... مؤسسه رده بندي آسيا جهت بازآموزي بازرسان شعب و دفتر مركزي خود در زمينه بازرسي از انواع جرثقيل ها، به روز آوري اطلاعات در ارتباط با استانداردهاي مرتبط و آگاهي از آخرين بازنگريها در مورد قوانين مقررات، با مشاركت شركت فني و بازرسي آستا، دوره دو روزه آموزشي در تاريخ هاي 10 و 11 آبان ماه برگزار نمود. مباحث مطرح شده عبارتند از معرفي مختصري از انواع جرثقيل، ساختار جرثقيل و قرقره ها، اصول ايمني قبل، حين و بعد از ليفتينگ، دستورالعمل هاي بازرسي جرثقيل، شرح جدول بار و نحوه استفاده، طريقه برخورد با عدم انطباق ها، تجزيه و تحليل حوادث، آشنايي با دستورالعمل هاي باربرداري هاي خاص. در پايان دوره ، گواهينامه براي شركت كنندگان صادر گرديد.