پيوند ها

خدمات

فعاليتهاي رده‌بندي آسيا در قالب 3 حوزه امور دريايي، صنعتي و ارزيابي انطباق، و آموزش و تحقيقات تبيين شده است.