شركتها و محصولات مورد تاييد                                                                               تاریخ بروز رسانی: 1396/07/01

سرويس تجهيزات آتشنشاني و ايمني در دريا
رديف نام شركت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
1 ناجي سازان پيشرو هرمزگان، بندر كنگ 07623331678 09173620354 0762-3331679 گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (سرويس جان پناه دريايي) ASIA/CE/95/054 1396/09/17
2 سراب خانه آتش بندرعباس 32234563 (076)
32245328 32242656
09177600676 (076) 32233833 شارژ و سرويس و آزمون هيدرواستاتيك كپسول آتشنشاني قابل حمل،كارگاه طراحي و نصب سيستم اعلام و اطفاء حريق ASIA/CE/94/011 ASIA/CE/94/015 1395/03/20
3 شركت آتش پوشان خليج فارس بوشهر 09173739545
گواهينامه تأييد فعاليت (FSS) ASIA/CE/94/027 1395/06/17
4 شركت شعله پوشان خليج فارس بوشهر 07733541421 09177729196 - گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني ASIA/CE/95/048 1396/06/09
5 شركت خدمات ايمن صنعتگران اروند خرمشهر 06153527973 09166340385
09173024367
06153583280 گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني) ASIA/CE/95/67 1396/10/18
6 شرکت صنعتی و خدمات مهندسی ايران (آيسكو) تهران 22237159-021
22237900-021
- 22212588-021 گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان (سرويس جان‌پناه دريايي)
گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
ASIA/CE/94/070
ASIA/CE/94/071
1395/09/30
7 شرکت صنعتی و خدمات مهندسی ايران بندرعباس - - - گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي) ASIA/CE/95/020 1396/03/09
8 شناورسازان صنعت و دريا - - - - گواهي بازرسي از قايق نجات A سكوي ابوذر
گواهي بازرسي از قايق نجات A10 سكوي ابوذر
گواهي بازرسي از قايق نجات AQ سكوي ابوذر
ASIA/CE/95/023
ASIA/CE/95/024
ASIA/CE/95/025
-
9 شرکت صنعتی و خدمات مهندسی ايران (شعبه بوشهر آيسكو) تهران 22237159-021
22237900-021
- 22212588-021 گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان (سرويس جان‌پناه دريايي)
گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
ASIA/CE/94/083
ASIA/CE/94/084
1395/09/30
10 ایمن صنعت موعود - 07632233833 091776600676 - گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني) (سرويس جان‌پناه دريايي) ASIA/CE/95/028
ASIA/CE/95/029
1395/06/17
1396/04/02
11 سپهر دقيق خليج فارس - 076-32227828 - - گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني) ASIA/CE/95/019 1395/09/30
12 سپهر ایمن سازان نخلستان - 077-33562108 09173742108 - گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني) ASIA/CE/95/031 1395/07/27
13 دریا ایمن هرمز تهران 22708041
22709560
- 22708039 گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان (سرويس جان‌پناه دريايي)
ASIA/CE/95/016
ASIA/CE/95/017
1396/03/05
14 دریا ایمن هرمز خرمشهر 2021-22708039 09163344200 02122734453 گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (سرويس جان پناه دريايي)
گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني قابل حمل و ثابت)
ASIA/CE/95/063
ASIA/CE/95/064
1396/10/18
15 آتش پاک کيش کيش 0764-4435286 09347685299 - گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان (سرويس جان‌پناه دريايي)
ASIA/CE/96/012 1396/10/16
تست هاي غير مخرب NDT
رديف نام شركت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
1 موج خروشان بستانه بندر كنگ 09179624049 گواهينامه تاييد فعاليت (ضخامت سنجي) ASIA/CE/94/043 1395/06/26
2 نشان فن خرمشهر خرمشهر 09169343948 گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي) ASIA/CE/94/048 1395/08/24
3 كشتي سازي ميزان شناور - 9160354684 گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي) ASIA/CE/95/009 1395/08/09
4 توسن تاخت آسمان تهران 66309441-021 09169074980 - گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي) ASIA/CE/94/068 1395/10/26
5 پیشداد نوین تنگستان - 07733561777 09173727220 07732566417 گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (تست غیر مخرب RT) ASIA/CE/95/022 1396/02/26
6 شناورسازان صنعت و دريا - 54283692-061 - 54283612-061 گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي) ASIA/CE/95/032 1396/04/22
7 شرکت صنعتی و خدمات مهندسي ايران (آيسکو) بندر امام 021-22237159
021-22237900
- 021-22212588 گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي) ASIA/CE/95/040 1396/06/22
8 ليان راگ بوشهر 07712532536 09179730354 - گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي و آزمون غيرمخرب ) ASIA/CE/95/66 1396/10/12
9 طيان تک جوش ساري 01133253027 09121883799 - گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي و آزمون غيرمخرب ) ASIA/CE/95/046 1396/06/26
10 كاوشگران باصر تهران 021-88594303-7 - - گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي و آزمون غيرمخربس ) ASIA/CE/95/055 1396/10/03
11 كاوش جوش تهران تهران 021–88721254 09121863556 021-88552289 گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي و آزمون غيرمخرب ) ASIA/CE/95/015 1396/03/05
بازرسي غواصى (In-Water Survey)
رديف نام شركت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
1 شركت خدمات دريايي دلفين ستاره دريا بوشهر 077133329784 09171710646 077133329794 گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصى) ASIA/CE/94/081 1395/10/10
2 شركت غواصي و مهندسي دريا طلوع بندر عباس 07614511101
07614511102
07614511103
09171612491
09171613491
07614511104 بازرسي غواصى شناورها ASIA/CE/94/051 1395/09/03
3 ژرف نوردان كيش جزيره كيش 07644421280 09347699306 09347691764 09392939327
07644421280 بازرسي غواصى شناورها ASIA/CE/94/049 1395/09/03
4 شركت غواصي مهندسي مرواريد فارس خزر بندر تركمن 0173-2256475 09113731032
09111754010
0173-2256475 بازرسي غواصي شناورها ASIA/CE/95/045 1396/06/26
5 غواصي دريابان درياي جنوب بندرعباس 07612250353-4 09177635453 32250355-076 گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصى) ASIA/CE/96/016 1397/03/23
6 توسعه خدمات دريايي و غواصي مرواريد سفيد بوشهر بوشهر 33321663 9177710419 33321665 گواهينامه تاييد فعاليت ( بازرسي غواصى) ASIA/CE/95/71 1396/11/24
7 شركت ناتيلوس پارس كيش - - - - گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصى) ASIA/CE/94/079 1395/10/01
8 شركت غواصي و خدمات دريايي سفره ماهي بندر - - 09111811067 - گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصى) ASIA/CE/94/080 1395/10/29
9 شرکت خدمات دریایی و غواصی دریا شاندرمن موج کیش کيش 44422597-076 09347698886
09347699542
44422597-076 گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصى) ASIA/CE/95/018 1396/03/12
10 غواصی فراساحل آریان قشم تهران 88011071-021
1-88019186
- - گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصى) ASIA/CE/95/014 1396/02/27
11 شرکت آينده انديشان دريارو کيش تهران 021-66438173 09122283715 021-66572661 بازرسي غواصي شناورها (Diving &ROV) ASIA/CE/95/047 1396/08/01
12 شرکت غواصي ستارگان اعماق خليج بوشهر 077-33532664 09173785527 - گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصي) ASIA/CE/95/70 1396/12/04
13 سپهر دانش پويا تهران 021 -22884125-6 - - گواهینامه تأیید نوع محصول (آند فداشونده ASIA/CE/96/017
ASIA/CE/96/018
1397/05/09
14 مهران جنوب آفاق تهران 021-77493779 - - گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصي) ASIA/CE/96/019 1397/03/24
توليد كنندگان محصولات دريايي
رديف نام شركت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
1 نورين تاب تهران 88506065
88506069
88739638 تأييديه نوع محصول (طناب‌هاي الياف مصنوعي) ASIA/CE/94/087 1395/12/08
2 شركت صنايع شيميايي بوشهر تهران 88779953
88789697
8879698 گواهینامه تأیید نوع محصول (BUSHEPOL 751129)
گواهینامه تأیید نوع محصول (BUSHEPOL 651PT
گواهینامه تأیید نوع محصول (BUSHEPOL 74425-S65
ASIA/CE/94/025
ASIA/CE/94/026
ASIA/CE/94/026
1395/06/25
3 شركت پنگان الكترونيك كرمان 2754343-0341 09177063195 2754343-0341 گواهينامه تاييد محصول (سطح سنج اولتراسونيك) ASIA/CE/94/018 1395/05/03
4 صنايع آتش بس پارس تهران 88768794-88764831 88761599 گواهينامه تأييد محصول (فوم)
گواهينامه تأييد محصول (فوم فلوئوروپروتئين 6%)
ASIA/CE/94/023
ASIA/CE/95/007
1395/06/07
5 توليدي شيميايي روناس تهران 3-88841081 - - گواهینامه تأیید نوع محصول (رنگ ضد خزه) ASIA/CE/94/041 1395/08/12
6 نفت پارس تهران 22229500 - 22229744 گواهينامه تأييد محصول (روغنهاي دريايي) ASIA/CE/94/053
ASIA/CE/94/054
ASIA/CE/94/055
ASIA/CE/94/056
ASIA/CE/94/057
1395/09/22
7 روانكاران احيا سپاهان - 1-45642260-031 - 45642786-031 گواهينامه تأييد محصول (روغن دريايي MDCL 5070)
گواهينامه تأييد محصول (روغن دريايي MDTP 4012)
گواهينامه تأييد محصول (روغن دريايي MDCK 3005)
ASIA/CE/96/020
ASIA/CE/96/021
ASIA/CE/96/022
1397/05/13
8 صنايع جوشكاب يزد - 22279266-021 - 22273366-021 گواهينامه تاييد نوع محصول (كابل دريايي) ASIA/CE/95/003 1396/01/22
9 شركت كابل افشان اردستان - 02188729701-4 - - گواهينامه تاييد نوع محصول (كابل دريايي) ASIA/CE/96/011 1397/03/23
10 امداد كشتي خليج فارس - - - 09173611677 گواهينامه تأييد محصول (BNWAS) ASIA/CE/94/085 1395/07/04
11 الکترود اعتماد یزد يزد 37272675-035 - 37272264-035 گواهینامه تأیید نوع محصول (الكترود) ASIA/CE/95/012
ASIA/CE/95/013
1395/11/12
12 برنا گداز تهران 021-56232587 - - گواهینامه تأیید نوع محصول (آند فداشونده) ASIA/CE/96/009 1397/02/16
13 شرکت شيميايي پارس پامچال تهران 021-56232587 - 021-56230236 گواهینامه تأیید نوع محصول (رنگ ضد خزه) ASIA/CE/95/035
ASIA/CE/95/036
ASIA/CE/95/037
ASIA/CE/95/038
ASIA/CE/95/051
1396/05/25
1396/09/14
14 شرکت رنگ ليان پليمر بندر بوشهر 077-33450603 - - گواهینامه تأیید نوع محصول (ضد خزه ) ASIA/CE/95/041 1395/10/05
15 شرکت رنگين زره تهران 021- 88723676 - 021-88713676 گواهی تأیید نوع محصول (ضد خزه) ASIA/CE/95/049 1396/08/09
16 مجتمع پلاستيک طبرستان شيراز 071-37742424 - - گواهینامه تأیید نوع محصول (اسکله شناور پلي اتيلن) ASIA/CE/96/010 1397/03/07
بازرسي تجهيزات راديويي
رديف نام شركت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
1 سكان ايمن جرون (سيجكو) بندرعباس 076-33511495 - 33511495-076 گواهينامه تاييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (Radio Survey) ASIA/CE/96/006 1397/02/12
2 سيوان رسا سرويس تهران 88206365 - - گواهينامه تاييد فعاليتگواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (تعمير و نگهداري تجهيزات راديويي) ASIA/CE/95/006 1395/12/18
3 خدمات دريايي سكان ايمن قشم - - 09171596088 - گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (تعمير و نگهداري تجهيزات راديويي) ASIA/CE/94/072 1395/12/06
4 فراز بام دريا - 77605068 - - گواهينامه تاييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (Radio Survey) ASIA/CE/94/090 1395/12/25
5 کمان هرمزگان - 34212801-076 - 32227670-076 گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (تعمير و نگهداري تجهيزات راديويي) ASIA/CE/95/026 1396/03/31
6 مهندسي رعد بوشهر بوشهر 077-33540020-1 - 077-33540022 گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (بازرسي راديويي) ASIA/CE/95/052 1396/09/15
خدمات دریایی
رديف نام شركت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
1 پترو تامين زاگرس تهران 02126230625
02192623062
- 26230637 گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (تست آلايندگي هوا) ASIA/CE/96/015 1397/03/27
2 بهراد مارين صنعت اروند تهران 021-66856956 09126084807 021-66840667 گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (تست آلايندگي هوا) ASIA/CE/95/058 1396/10/05
3 آريا آزما صنعت اروند (آرياز صنعت اروند) تهران 021–88057983 09126164541 - گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (تست آلايندگي هوا) ASIA/CE/96/024 1397/05/27
کارگاههاي جوشکاري
رديف نام شركت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
1 تتيس تریلر - 01813284207-8 09111848650 01813284209 گواهينامه تأييـد فعاليت كارگاه (کارگاه جوشکاری) ASIA/CE/94/086 1395/10/10
2 توليدي صنعتي خزر منبع بندر - 44405479-013 - 44405479-013 گواهينامه تأييـد فعاليت كارگاه (کارگاه جوشکاری) ASIA/CE/95/001 1395/12/18