پيوند ها

امور دريايي


واحد بازرسي و رده‌بنــدي شناورهاي مـوجـود

- بازرسي و صدور گواهينامه‌هاي كلاس بدنه و ماشين آلات و كليه گواهينامه هاي قانوني الزامي براي شناورهاي فلزي با تناژ ناخالص نامحدود و برحسب نوع، طول و ظرفيت‌ ناخالص آنها؛

- بازديد از شناورها در زمان تعميرات (داكينگ) براساس دستورالعملها و مقررات ملي و بيـن‌المللي و نظارت بر انجام تعميرات زيرآبي؛

- بازرسي تعيين وضعيت براي شناورهاي وارداتـي؛

- بازديد‌هاي ادواري از شناورها (ساليانه/ مشروط)؛

- قيمت‌گذاري شناورهاي فلزي و سنتي حسب درخواست بانك‌ها و يا مالكين؛

- بازرسي ارزيابي خسارت از شناورهاي آسيب‌ديده به درخواست شركتهاي بيمــه؛

- بازرسي شروع و اتمام قرارداد (On hire & Off hire Survey)؛

- بازرسي سوخت موجود بر روي شناورها (Bunker Survey)؛

- بازرسي تعهد فراساحل (التزام) از زمان بارگيري سكو برروي بارج حامل تا زمان به آب اندازي آن در محل نصب در دريا؛

- انجام مميـزي مقدماتي بمنظور صـدور سـند انطبـاق برابر آيين‌نامه بين المللي مـديريت ايمنـي (ISM Code) بـراي شرکتهاي راهبـر کشتيها؛

- انجام مميزي و صدور گواهينامه مديريت ايمني براي کشتي‌ها به نيابت از سازمان بنادر و دريانوردي؛

- ارائه خدمات مشاوره‌اي و آموزشي در استقرار سيستم مديريت امنيتي در کشتي‌ها برابر آيين‌نامه بين‌المللي امنيت كشتي‌ها و تسهيلات بندري (ISPS Code)؛

- ارائه خدمات مشاوره‌اي و آموزشي در زمينه استقـرار سيستم مديريت ايمني برابر آيين‌نامه بين‌المللي مديريت ايمني (ISM Code)؛

- مشاوره در خصوص تهيه مستندات مورد نياز براي شناورها (Log Book , Publications,…)؛

- تهيه طرحهاي مقـابله با آلودگـي نفتـي در مواقع اضطرار و مديريت دفع زباله براي شناورها؛

- ارائـه خـدمات مشـاوره‌اي و آموزشي در خصـوص سيستم مديريت يكپـارچه (Integrated Management System) شامل ISO18000, ISM Code, ISO 9001, ISO 14000.


واحد فني و كنترل طراحي

- بررسی و تاييد نقشه‌های سازه‌ای شناورهای فلزی/ آلومينيومي/ فايبرگلاس؛

- بررسی و تاييد نقشه های سيستم لوله کشی و برقي شناور‌های فلزی/ آلومينيومي/ فايبرگلاس؛

- بررسي و تأييد كارگاههاي ساخت شناورهاي فلزي/كامپوزيتي/ آلومينيومي؛

- بررسی و تأييد کتابچه تعادل؛

- انجام محاسبات خط شاهين، تناژ و ديگر محاسبات قانونی مربوط به شناورها؛

- بازرسی و نظارت بر شناورهای درحال ساخت، ارائه پيشنهاد و اعمال اصلاحات سازه‌اي و انجام تستهای دريانوردی؛

- بررسي نقشه هاي شناورهايي كه در نظراست تغيير کاربری داده و يا بازسازی شوند؛

- نظارت بر انجام تغيير كاربري شناورها؛

- بازرسی و ارائه گزارش پيشرفت فيزيکی ساخت بر اساس تقاضای بانکهای عامل؛

- بررسي و تأييد نقشه‌هاي ايمني و كنترل آتش و ظرفيت مخازن؛

- بازرسي‌هاي تعميرات سازه هاي Offshore و داك شناورهاي فراساحلي؛

- بازرسي و صـدور تأييـد كنتـرل كيفيـت كارخانجات سـاخت كشتي؛

- بازرسي قيمت‌گذاري و تأييد فني شناورها جهت ارائه به بانكهاي عامل و شركتهاي بيمه‌اي.