پيوند ها

واحد آمـوزش و تحقيقات


در راستاي افزايش توان علمي، عملي و ارتقاي سطح كيفي مؤسسه، بخش آموزش با هـدف نيازسنجي آموزشي و برنامه‌ريزي جهت گذراندن دوره‌هاي مختلف مورد نياز براساس برنامه زمان‌بنـدي شده آموزشي فعاليت مي‌نمايد.

موارد ذيل از جمله اقدامات صورت گرفته در اين بخش مي‌باشد:

- تدوين روش اجرائي آموزش؛

- تدوين فرم احـراز مشاغل؛

- اجراي نياز سنجي آموزش براي پرسنل براساس پست سازماني؛

- برنامه‌ريزي و تهيه تقـويم آموزشي؛

- اجراي آموزشهاي برنامه‌ريزي شده.

برخـي از دوره‌هايي كه كارشناسان و پرسنل مؤسسه با توجه به نوع و نياز كاري از طرف مؤسسه گذرانده‌اند در ذيل آمده است:

- آموزش بازرسان در مؤسسه رده ‌بنـدی هنـد (IRS) ؛

- تجهيزات بندري و بالا برها – مؤسسه TUV؛

- دوره كامپوزيت براي شناورهاي فايبرگلاس- مؤسسه كامپـوزيت ايران؛

- بازرسي و كنترل كيفي جـوش؛

- دوره مديريت تحقيق و پژوهش؛

- آشنايي با ماشين‌آلات و تجهيزات موتورخانه؛

- آشنايي با تجهيزات ايمني، اطفاء حريق و ناوبري؛

- بازرسي و مميزي در دريا؛

- دوره هاي مربوط به مديري كيفيت و ايـزو - مؤسسه DNV؛

- دوره Train the trainer - مؤسسه DNV؛

- دوره مميزي هاي داخلي – مؤسسه TQCSI؛

- دوره هاي مختلف آموزشي كامپيوتر و اتوماسيون اداري؛

- دوره آموزشي سرمميزي ISO/IEC 17020 – گروه مشاوران مديريت ايستاتيس به نيابت از آكادمي QAL انگلستان؛

- دوره مميزي آيين نامه بين المللي مديريت ايمني كشتيها (ISM) – سازمان بنادر و دريانوردي ايران؛

- دوره آموزشي آشنايي با بازرسي فني جرثقيلها-سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.

علاوه بر اين،‌ مؤسسه رده بندي آسيا با اتكاء به توان علمي و عملي اساتيد درون سازماني و برون سازماني توان برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه هاي مختلف، بالاخص دورهاي مرتيط با صنايع دريايي براي متقاضيان برون سازماني را دارد. در اين رابطه برخي از دوره هايي كه با موفقيت برگزار شده است به شرح زير مي باشد:

- دوره آموزشي بازرسي و نظارت بر سيستمهاي برقي شناورها به درخواست صنايع دريايي شهيد موسوي خرمشهر؛

- برگزاري سمينارهاي يك روزه براي اعضاي تعاونيهاي حمل و نقل دريايي در بندرعباس و بوشهـر با هدف ارتقاء سطح آگاهي مالكان شناورهاي سنتي متناسب با فعاليت آنها و اهداف مؤسسه رده بندي بــا همكاري متخصصين امر؛

- دوره مديريت ترمينال براي كارشناسان اداره كل بندر و دريانوردي بندر خرمشهر؛

- كارگاه آموزشي اينكوترمز 2010؛

- دوره آموزشي قوانين بازرسي بين المللي؛

- دوره آموزشي ارزيابي پيمانكاران.


مركز تحقيقات و پژوهش

اهم كارهايي كه در مركز تحقيقات و پژوهش در حال انجام است بشرح ذيل مي‌باشد:

- به روزآوري روشهاي جاري ساخت و رده بندي شناورها (Procedure)

- به روزآوري قواعد و مقررات ساخت و رده بندي شناورها (ACS Rules for Building & Classing)

- تهيه دستورالعمل و استقرار سيستم ارزيابي صلاحيت بازرسان و مميزان (Accreditation System)